به دلیل حفظ حریم خصوصی مشتریان از نوشتن آدرس کامل و همچنین نام مشتری اجتناب می شود.

كامرانیه خیابان شیبانی خیابان كامران نبش توانگر
كامرانیه خیابان شیبانی(4 واحد)
كامرانیه بلوار اندرزگو كوچه علوی
كامرانیه خیابان شیبانی مجتمع یاسمن
كامرانیه شمالی بعد از شیبانی روبروی سالمندان آراد