به دلیل حفظ حریم خصوصی مشتریان از نوشتن آدرس کامل و همچنین نام مشتری اجتناب می شود.

ولنجک خیابان یازدهم نبش ساسان(6 واحد)
ولنجک خیابان 15 متری شرقی نبش ساسان(3 واحد)
ولنجک خیابان 11 نبش ساسان نبش فرخ(4 واحد)
ولنجک نبش تقاطع خیابان ساسان و خیابان 21(6 واحد)
ولنجک تقاطع خیابان 21 و ساسان ساختمان اطلسی(2 واحد)