اجزای پنجره و تاثیرات آن

برخی باورها در مورد پنجره اینست كه احتمالا تمام مشكلات پنجره ها از قاب آهنی آن یا شیشه تك جداره و یا عدم تزریق گاز آرگون میباشد . شركت بهسامان انرژی  با بهره گیری از آزمایشات و محاسبات  علمی و همچنین تحقیقات بعمل آمده میزان تاثیرات هر یك از اجزای پنجره ها را به تفكیك ارائه نموده است .

در جدول زیر چهار مشكل اصلی پنجره (1- اتلاف انرژی 2- آلودگی صوتی 3- نفوذ آب باران 4- نفوذ گرد و غبار) را ملاحظه  می نمایید كه در مقابل آنها پنج عامل تاثیر گذار (1-پروفیل  2- شیشه   3 -گاز آرگون   4 - درزبندی بازشو ها   5- آببندی شیشه و قاب نگاهدارنده) و میزان درصد تاثیر هر كدام را ملاحظه می نمایید.

اجزای یك پنجره و تاثیرات آن 

 

عدم آببندی شیشه و قاب نگاهدارنده

عدم درزبندی بازشو ها 

عدم وجود گاز آرگون 

شیشه

پروفیل

5 %

30 %

15 %

40 %

10 %

اتلاف انرژی

مشكلات  پنجره ها

5 %

35 %

5 %

50 %

% 5

آلودگی صوتی

10 %

90 %

-

-

-

نفوذ آب باران

10 %

90 %

-

-

-

نفوذ گرد و غبار

برخی از محاسبات و آزمایشهایی كه منجر به تولید ارقام جدول فوق گردیده است در قسمت مقالات سایت با ذكر منابع آن موجود می باشد و در صورت نیاز در مورد نحوه محاسبه آیتمهای دیگر نیز می توانید از كارشناسان ما سوال بفرمایید.

در بررسی جدول فوق مطالب مختلفی روشن میگردد:

بعنوان مثال جنس پروفیل تنها ده درصد در اتلاف انرژی تاثیر منفی داشته و هیچگونه تاثیری در كاهش آلودگی صوتی و نفوذ آب باران و نفوذ گرد و غبار نخواهد داشت.

و نیز همانطور كه ملاحظه می فرمایید

نود درصد مشكل آلودگی صوتی  از ناحیه  شیشه  و درزبندی بازشوها  می باشد.

همچنین جنس پروفیل و  نوع شیشه و تزریق گاز آرگون در نفوذ آب باران تاثیری نخواهد داشت .